Säännöt


Nämä säännöt on hyväksynyt
lippukunnan varsinainen kokous 26.9.2021.

1. §
Nimi, kotipaikka ja kieli

Kilon Kipinät ry, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Espoon kaupunki ja jonka kieli on suomi.

2. §
Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on tehdä jäsentensä keskuudessa partiotyötä, jonka päämääränä on kehittää partiolaisten luonnetta ja kasvattaa heistä partioihanteiden hengessä terveitä ja vastuuntuntoisia kansalaisia, jotka ovat valmiit palvelemaan lähimmäistään ja maataan sekä käsittävät kansainvälisen yhteisymmärryksen merkityksen.

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, katsomuksellinen ja yhteiskunnallinen kasvatus, joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien, retkien ja kilpailujen avulla. Erityisesti painotetaan toiminnan erähenkisyyttä.

Lippukunnan katsomuksellisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia ja keräyksiä, myyjäisiä tai yleisötapahtumia päämääriensä tukemiseksi.

3. §
Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.

Lippukunnan varsinaisia jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä tai kannatusjäseniä eli C-jäseniä. Kannatusjäseniä voivat olla myös yritykset ja yhteisöt.

Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus.

Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa yhden vuoden ajan maksamatta.

4. §
Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Eri jäsenryhmille voidaan määrittää erisuuruiset jäsenmaksut.

5. §
Hallinto

Lippukuntaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajan apulaiseksi ja näiden lisäksi vähintään yksi ja enintään kuusi muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin ja muut tarvittavat virkailijat sekä ulkopuolelta talouspäällikön. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli sen jäsenistä lippukunnanjohtaja tai lippukunnanjohtajan apulainen mukaan luettuna vähintään puolet on läsnä.

Tiedonkulkua ja lippukunnan toimintayksiköiden välistä yhteistä toimintaa koordinoi hallituksen alainen pysyvä toimikunta, jota kutsutaan johtajaneuvostoksi. Johtajaneuvostoon kuuluvat kaikki lippukunnan johtajatehtävissä toimivat jäsenet.

Hallitus voi asettaa avukseen myös muita toimikuntia lippukunnan eri toimialojen tehokkaaksi toteuttamiseksi.

6. §
Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisö on Leppävaaran seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2. §:n asettamissa puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

7. §
Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti;

2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa;

3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin;

4) pitää yhteyttä ulkopuolisiin partio- ja muihin yhteisöihin.

8. §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) edustaa lippukuntaa;

2) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa;

3) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset;

4) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta;

5) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat;

6) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset.

9. §
Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen tai talouspäällikkö, kaksi yhdessä.

10. §
Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11. §
Lippukunnan varsinainen kokous

Lippukunnan tammi-helmikuussa pidettävän varsinaisen kokouksen tehtävänä on:

1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

2) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle;

3) toimittaa lippukunnanjohtajan vaali;

4) toimittaa lippukunnanjohtajan apulaisen vaali;

5) vahvistaa hallituksen muiden jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi;

6) toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali;

7) vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut;

8) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä tarkastamaan lippukunnan kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa;

9) valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin;

10) käsitellä muut mahdolliset asiat.

12. §
Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa lippukunnan varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä muuten aiheellisena.

13. §
Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan internetsivuille tai lähetettävä kirjeellisesti jäsenille.

14. §
Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen, johtajaneuvoston ja muiden toimikuntien sekä virkailijoiden tehtävien, luottamustoimien ja lippukunnan muun toiminnan sääntelyä varten voi lippukunnan kokous vahvistaa ohjesääntöjä.

15. §
Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

16. §
Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.

Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.